Dithmarschen-Wiki

Druckversion | Impressum | Datenschutz

Wöhrner Wöör

Aus Dithmarschen-Wiki

Wöhrner Wöör


Kiek ook ›Meldörp-Böker‹ un ›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹!

›Wöhrner Wöör‹ is en hoochdüütsch-plattdüüsch sorteert Wöörbook vun Peter Neuber mit en Grammatikdeel (+ Literatuur + Schrievwies) , ruutgeben in egen Verlag. – De ›Wöhrner Wöör‹ sünd vör alln en Wöörbook, dat vun Dithmarschen (ut Wöhren un umrum) stammt un för Dithmarschen schreben is. Toeerst, 2001, keem dat as druckt Book ruut; nu kann dat al lang ut’ Internett doolloodt warrn, ümmer to’n Johrswessel aktualiseert un vergröttert. De Wöör schüllt hölpen, datt een sik in’t Dithmarscher Platt beter verwören kann. De Grötte vun dat Wöörbook un datt vele dusend Mool op'n Punkt de Quell nöömt warrt, wo dat Woort t. B. opfunnen worr, mookt de ›Wöhrner Wöör‹ to en Quellborn un Warktüüg för Plattsnackers un -schrievers wiet över Dithmarschen un Sleeswig-Holsteen ruut. Datt de ›Wöhrner Wöör‹ nu digitool in WORD (umsunst!) utlevert warrt, kummt as Vördeel opto: Mit de WORD-Söökfunkschoons kann een no hoochdüütsche un plattdüütsche Wöör söken. – Vun af Harvst 2015 an warrt en ›SASS-Schrievwies mit Opsetters‹ (›SASS-ergänzende Schreibweise‹) insett, datt een de eentonigen o, e, ö vun de tweetonigen ou, ey, eu (dorför ō, ē, ȫ) vuneenholen kann, wat ü. a. Groth un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Dorto kummt in disse Schrievwies: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, wo een sunst mit en anner Utsprook reken worr. – Man ook plattdüütsche Wöör in en anner Schrievwies kann een finnen, dorum datt vele dusend Zitoten de Wöör in süm Originoolschrievwies dokumenteert.

Datsülvige in ›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹:

›Wȫhrner Wȫȫr‹ is ėn hōōchdüütsch-plattdüüsch sortēērt Wȫȫrbōōk vun Peter Neuber mit en Grammatikdēēl (+ Literatuur + Schrievwies), ruutgeḃen in ēgen Verlag. – De ›Wȫhrner Wȫȫr‹ sünd vör âlln ėn Wȫȫrbōōk, dat vun Dithmarschen (ut Wȫhren un umrum) stammt un för Dithmarschen schreḃen is. Tōēērst, 2001, kēēm dat as druckt Bōōk ruut; nu kann dat al lang ut’ Internett doolloodt wârrn, ümmer tō’n Johrswessel aktualisēērt un vergröttert. De Wȫȫr schüllt hölpen, datt ēēn sik beter in’t Dithmarscher Platt verwȫren kann. De Grötte vun dat Wȫȫrbōōk un datt vele dusend Mool op’n Punkt de Quell nȫȫmt wârrt, wō dat Wōōrt t. B. opfunnen worr, mookt de ›Wȫhrner Wȫȫr‹ tō ėn Quellborn un Wârktüüg för Plattsnackers un -schrievers wiet över Dithmarschen un Slēēswig-Holstēēn ruut. Datt de ›Wȫhrner Wȫȫr‹ nu digitool in WORD (umsunst!) utlevert wârrt, kummt as Vördēēl optō: Mit de WORD-Sȫȫkfunkschōōns kann ēēn no hōōchdüütsche un plattdüütsche Wȫȫr sȫken. – Vun af Hârvst 2015 an wârrt ėn ›SASS-Schrievwies mit Opsetters‹ (›SASS-ergänzende Schreibweise‹) insett, datt ēēn de ēēntōnigen o, e, ö vun de twēētōnigen ou, ey, eu (dorför ō, ē, ȫ) vunēēnhōlen kann, wat ü. a. Groth un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Dortō kummt in disse Schrievwies: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, wō ēēn sunst mit ėn anner Utsprook reken worr. – Man ōōk plattdüütsche Wȫȫr in ėn anner Schrievwies kann ēēn finnen, dorum datt vele dusend Zitoten de Wȫȫr in süm Originoolschrievwies dokumentēērt.


Wöhrner Wöör (Utgoben)

Peter Neuber, Wöhrner Wöör, Niederdeutsches Wörterbuch aus Dithmarschen, hochdeutsch-plattdeutsch. Egenverlag, Wöhren 2001 (Book vergrepen)

Peter Neuber, Wöhrner Wöör, Niederdeutsches Wörterbuch aus Dithmarschen, hochdeutsch-plattdeutsch-digital. Download kostenlos (WORD-Format: docx; 21,6 MB), Wöhren: Stand 1.1.2018 (SASS-Schrievwies mit Opsetters)


Finden

Durchsuchen
Startseite
Vorwort
Gruppe bei Facebook
Alle Artikel
Aktuelle Ereignisse
Letzte Änderungen
Zufällige Seite
Erste Schritte
Support
Bearbeiten
Quelltext anzeigen
Bearbeitungshilfe
Seitenoptionen
Diese Seite diskutieren
Neuer Abschnitt
Druckversion
Kontext
Versionen
Links auf diese Seite
Änderungen an verlinkten Seiten
Meine Seiten
Anmelden / Benutzerkonto anlegen
Spezialseiten
Neue Seiten
Dateiliste
Statistik
Mehr …