Dithmarschen-Wiki

Druckversion | Impressum | Datenschutz

Sass-Schrievwies mit Opsetters

Aus Dithmarschen-Wiki

Sass-Schrievwies mit Opsetters

Sass'sche Schrievwies mit Opsetters = SASS-ergänzende Schreibweise

Kiek ook ›Wöhrner Wöör‹ un ›Meldörp-Böker‹!

De ›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹ vun Peter Neuber (af Harvst 2015) mookt dat möögli, de SASS'sche Schrievwies to bruken un liekers de eentonigen o, e, ö vun de tweetonigen ou, ey, eu (dorför ō, ē, ȫ) vuneentoholen, wat ü. a. Groth un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Ni bloots för dat Dithmarscher Platt is dat nödig! Dorto höört bi disse Schrievwies noch: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, wo een sunst mit en anner Utsprook reken worr. Ook de Lesers, de dat Dithmarscher Platt ni mehr seker in’t Ohr hebbt, schüllt de Texten luut lesen un vörlesen könen. De dat ni bruukt oder ook ni wüllt, köönt de Opsetters ignoreren.

Hier en Utsprook-Översicht ut de Wöhrner Wöör un de Meldörp-Böker:

 Snack ō as [ou] (engl. though),    ē as [ei] (engl. day),    ȫ as [oi] (engl. boy; moin; hdt. Heu, Häuser)!
 Snack â vör l+Kunsonant un vör r+Kunsonant as Lang-a, [a:] (engl. half [ha:f], dark [da:k])!
 Snack ė as Kott-i (hdt. hin, Strich, Wirt);    ġ|ġt as Hatt-g (hdt. Bug);    ḃt als Würkli-b (hdt. lieb)!
 Snack -ḃen (ölḃen, sülḃen) (Sass: -ven) as -b’n bet to –m [ölm, sülm]!
 Snack dat r no langen Vokool as noklingen a: [oua, eya, oia, …]:  Mōōr, Ēēr, Wȫȫr, Fȫhr, Hoor, möör, Buur: ›Moua, Äia, Woia, Foia, Hooa, mööa, Buua‹!
 Snack sp, st as ›spitzen Steen‹, snack over schr mit hoochdüütsch-brede Tung!
 Snack dat s in sl, sm, sn, sw möögli as Scharp-s oder as sch an’e Tungenspitz!
 Snack j as Journalist (jo, jüm, Jung); ä, ää, äh as e, ee, eh (Jäger, nä, däägli, Fähr)!


Datsülvige in ›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹:


›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹

De ›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹ vun Peter Neuber (af Hârvst 2015) mookt dat mȫȫgli, de SASS'sche Schrievwies tō bruken un liekers de ēēntōnigen o, e, ö vun de twēētōnigen ou, ey, eu (dorför ō, ē, ȫ) vunēēntōhōlen, wat ü. a. Groth un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Ni blōōts för dat Dithmarscher Platt is dat nȫdig! Dorto hȫȫrt bi disse Schrievwies noch: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, wō ēēn sunst mit ėn anner Utsprook reken worr. Ōōk dē Lesers, dē dat Dithmarscher Platt ni mēhr seker in’t Ōhr hebbt, schüllt de Texten luut lesen un vörlesen könen. Dē dat ni bruukt ōder ōōk ni wüllt, köönt de Opsetters ignorēren.


Hier ėn Utsprook-Översicht ut de Wȫhrner Wȫȫr un de Meldörp-Bȫker:

 Snack ō as [ou] (engl. though),    ē as [ei] (engl. day),    ȫ as [oi] (engl. boy; moin, hdt. Heu, Häuser)!
 Snack â vör l+Kunsonant un vör r+Kunsonant as Lang-a, [a:] (engl. half [ha:f], dark [da:k])!
 Snack ė as Kott-i (hdt. hin, Strich, Wirt);    ġ|ġt as Hatt-g (hdt. Bug);    ḃt als Würkli-b (hdt. lieb)!
 Snack -ḃen (ölḃen, sülḃen) (Sass: -ven) as -b’n bet tō –m [ölm, sülm]!
 Snack dat r no langen Vokool as noklingen a: [oua, eya, oia, …]:   Mōōr, Ēēr, Wȫȫr, Fȫhr, Hoor, möör, Buur: ›Moua, Äia, Woia, Foia, Hooa, mööa, Buua‹!
 Snack sp, st as ›spitzen Stēēn‹, snack over schr mit hōōchdüütsch-brēde Tung!
 Snack dat s in sl, sm, sn, sw mȫȫgli as Schârp-s ōder as sch an’e Tungenspitz!
 Snack j as Journalist (jo, jüm, Jung); ä, ää, äh as e, ee, eh (Jäger, nä, däägli, Fähr)!


Lees ook hier ünner Meldörp-Böker ›Ansinnen der Meldörp-Böker‹!

Googel no dat eBōōk vun Droste (Meldörp-Böker-8.2., 3. Oploog 2018) un lees de Bispeelsieden un prȫȫv, wat de Schrievwies beschicken kann un watt de inbuten Info's för di passli sünd !


Finden

Durchsuchen
Startseite
Vorwort
Gruppe bei Facebook
Alle Artikel
Aktuelle Ereignisse
Letzte Änderungen
Zufällige Seite
Erste Schritte
Support
Bearbeiten
Quelltext anzeigen
Bearbeitungshilfe
Seitenoptionen
Diese Seite diskutieren
Neuer Abschnitt
Druckversion
Kontext
Versionen
Links auf diese Seite
Änderungen an verlinkten Seiten
Meine Seiten
Anmelden / Benutzerkonto anlegen
Spezialseiten
Neue Seiten
Dateiliste
Statistik
Mehr …